2 August 2021

Anna-Nicole Heinrich

Video address on the European Holocaust Remembrance Day for Sinti and Roma August 2, 2021

Presidènto Romani Rose, Ranǎlen aj Rajalen, Avdives si o Evroputno Dives e Samudaripnasqe Seravipnasqo vaś o Sìnte ta o Rroma. Akava seravel amen odoja dukh savi naśti te mothovdǒl aj te halǒvel pes o bimanuśikane dukhavimàta so sas kerde p-o Sìnte ta o Rroma. Deśa mìje lenqe sas mudarde and-o livnǎ e gazosqe and-o Auschwitz-Birkenau. Biginde manuśa sas viktìme e Samudaripnasqe And-i Evròpa astardi e nazistenθar. Avdives si jekh dives rovipnasqo. Ov seravel vaś amaro vaxt o rovimàta, o jasva, o dukkha e manuśenqe o bangipe so marda len, ʒi k-o samudaripe. vaś amaro vaxt. Rovas tumença vaś o mudarde ʒuvlǎ aj murśa, o tikne ta o purane manuśa. Dukhaça dikhas i monstruozitèta and-i planifikàcia te nićhardǒl o manuśikano ʒivipe aj avel amenqe źal vaś sa odovo so kerdilo e manuśenqe odolesqe so len dikhle len sar verver aj avrutne avrićhudime ta persekutome Avel amenqe źal vaś o malavimàta so lenqe ćhaja aj lenqe ćhave, lenqe purćhave aj lenqe purćhaja, dikǎren ande lenθe pànda avdives. Aj amen sar i Evangelìko Khangeri and-i Germània kamas te naisaras o avdusno khetanipe e Sintenqo community of Sinti aj e Rromenqo odolesqe so on putarde amare jakha te dikhas sode si pharo te oves kotar jekh minoritèta pala savi pànda isi odoborkha but anglapatǎpe. Ake sosqe akava dives rovipnasqo si phandlo jekhe bare angaźaciaça vaś o prezènto ta o avutnipe. Odolesqe so, "i avdives, o anticiganìzmo si jekh bari problèma vaś sa o dostipe and-i Germània". Akaja isi i śokànto konklùzia kaj aresli i Biumblavdi Komìsia e Anticiganizmesqi, savi si dini mandàti kotar o Federàlo Germaniaqo Parlamènti ande laqo rapòrto so dias k-o śird e ćhonesqo Baredivaj. Sarbarrǎras tumen sar kerdam vi o nakhlo berś ande jekh khetani vizìta k-o Auschwitz kaj amen and-i Evangelìko Khangeri and-i Germània - dikhindoj sar barǒl o racìzmo aj o nacionalìzmo – ka terdǒvas mamuj lesθe tumença vaś o demokratìko thagaripe e thamǎqo, aj mamuj o anticiganìzmo, o antisemitìzmo aj sa o fòrme e tacizmesqe Akava si les ande lesθe vi i edukàcia, o buxlǎripe e ʒanipnasqo pal-i història e Sintenqi aj e Rromenqi aj o pinʒaripe lenqo sar jekh nacionàlo minoritèta. Aj trebul vi te vazdas o ʒanipe pal o kàuze aj o efèkte e anticiganizmosqe. Akate amen dikhas amen vi pe amenθe korkorre. Amen kamas te keras buti kaj o Sìnte aj o Rroma te śaj len kotor barabare hakajença ande amare khangerǎ ta amaro dostipe - aj vi maj but, kaj akava te śaj dikhel pes aj te śaj xaćarel pes. Si vasno te keras praktìko àkcia mamuj sa o anticiganìsto anglapatǎmàta. Akaja si jekh vasni lèkcia so savorresikavdam kotar i història. Thavdal amen das dumo i vasni buti so kerel i drakhin “Sìnte aj Rroma taj khangerǎ”, partikular k-i umal e edukaciaqi, e medinqi aj i buti pal o seravipe. Vi akaja si jekh angaźàcia. A opral sa, sartovel, aj kamas te das ćalno pe akava, amenqe akaja kooperàcia si sar jekh baro denipe, vaś savo naisaras tumen ilesθar.

Putaripnasqo vakeripe

Webkùjbo kerdo kotar

Webkùjbo dino dumo kotar

Partnèrǎ