2 August 2021

Anna-Nicole Heinrich

Video address on the European Holocaust Remembrance Day for Sinti and Roma August 2, 2021

Szanowny Panie Przewodniczący Romani Rose, szanowni Państwo, Dzisiaj jest Europejski Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu Sinti i Romów. Przypomina nam o niewyobrażalnym cierpieniu I nieludzkich okrucieństwach, które Sinti i Romom zostały zadane. Dziesiątki tysięcy z nich zostali zabici w komorach gazowych Auschwitz-Birkenau. Niezliczeni padli ofiarą Holokaustu w okupowanej przez nazistów Europie. Dziś jest dzień lamentu. On niesie krzyki, płacz, rozpacz ludzi nad doznaną niesprawiedliwością aż do ludobójstwa do nas, w nasze czasy. Opłakujemy razem z Państwem Pomordowanych kobiety i mężczyzn, dzieci i ludzi starszych. Użalamy się nad potwornością, przez którą ludzkie życie było niszczone według planu i opłakujemy wszystko co spotkało ludzi, ponieważ byli inni i naznaczeni jako obcy, marginalizowani i prześladowani. Mamy udział w ranach, które ich córki i synowie, wnuki i wnuczki noszą w sobie do dziś. A my, jako Kościół Ewangelicki w Niemczech pragniemy wyrazić naszą wdzięczność dla społeczność Sinti i Romów: bo otworzyli nam oczy na to, jak trudno przynależeć do mniejszości, w której wielu wciąż napotyka ogromne uprzedzenia. Dlatego wraz z tym dniem lamentu łączy się również wielkie zobowiązanie dla teraźniejszości i przyszłości, ponieważ antycyganizm jest dzisiaj nadal dużym problemem całego społeczeństwa niemieckiego. Do takiego szokującego wniosku prowadzi sprawozdanie niezależnej komisji ds. walki z antycyganizmem, zlecone przez niemiecki parlament i przedstawione na początku czerwca. Zapewniamy, tak jak w ubiegłym roku podczas wspólnej wizyty w Auschwitz: jako Kościół Ewangelicki w Niemczech, że będziemy w obliczu rosnącego rasizmu i nacjonalizmu razem z Państwem wstawiać się dla naszego demokratycznego państwa prawa, przeciwko antycyganizmowi, antysemityzmowi i wszystkim formom rasizmu. Obejmuje to również pracę edukacyjną, edukację historyczną Sinti i Romów oraz ich uznanie jako mniejszości narodowej. A to wiąże się z budowaniem świadomości, jakie są przyczyny i skutki antycyganizmu. W tym samym czasie patrzymy również na siebie samych. Chcemy aktywnie pracować nad tym, aby Romowie i Sinti uczestniczyli w naszych kościołach i w naszym społeczeństwie na równych prawach. I jeszcze więcej, aby ta zmiana również stała się odczuwalna i widoczna. Powinniśmy więc przeciwdziałać każdemu antycygańskiemu uprzedzeniu w sposób konkretny. To jest dla nas wszystkich istotna nauka. Dlatego też wspieramy prace związku "Sinti i Romowie i Kościoły", zwłaszcza w obszarze edukacji, mediów i pamięci. Jest to również zobowiązanie. Przede wszystkim jednak, i chcielibyśmy to wyraźnie podkreślić, ta współpraca jest ogromnym darem. Za to z głębi naszych serc dziękujemy.

Today is the European Holocaust Memorial Day for Sinti and Roma. It commemorates the inconceivable suffering and inhuman cruelty inflicted on Sinti and Roma. Tens of thousands of them were murdered in the gas chambers of Auschwitz-Birkenau, countless became victims of the Holocaust in Nazi-occupied Europe.

Today is a day of lamentation. It carries the cries, the weeping, the despair of the people about the the despair of the people about the suffered injustice up to the genocide to us, into our time.

We mourn with you for the murdered women and men, children and old people. We lament the monstrosity with which human lives were systematically destroyed. And mourn for everything that was done to people because they were marked as different and foreign, marginalized and persecuted.

We sympathize with the wounds that your daughters and sons, grandchildren and granddaughters still carry within them to this day. And we, as the Evangelical Church in Germany, would like to thank today’s community of Sinti and Roma: Because you have opened our eyes to the fact how difficult it is to belong to a minority that many people still encounter with massive prejudice.

Therefore, this day of lamentation is also connected with a great obligation for the present and future.

Because antiziganism is still a major problem for society as a whole in Germany. This is the shocking conclusion reached by the report of the Independent Commission on Antiziganism, which was commissioned by the German Bundestag and presented at the beginning of June.

We assure you, as we did last year during our joint visit to Auschwitz: As the Protestant Church in Germany, we will stand together with you for our democratic constitutional state in the face of increasing racism and nationalism – against antiziganism, anti-Semitism and all forms of racism. This also includes educational work: education about the history of the Sinti and Roma and about their recognition as a national minority. And it includes raising awareness about what the causes and effects of antiziganism are.

In doing so, we also look at ourselves. We want to work actively to ensure that Sinti and Roma can participate in our churches and in our society on an equal footing – and even more: that this also becomes perceptible and visible. It is important to counter any anti-Gypsy prejudice in a concrete way. This is an important learning experience for all of us.

That is why we support the important work of the network “Sinti and Roma and Churches”, especially in the areas of education, media and remembrance work. This is also an obligation for us, but above all, we would like to tell you explicitly, we experience this cooperation as a great gift. For this we thank you from the bottom of our hearts

Uwagi wstępne

Strona internetowa stworzona przez

Strona internetowa wspierana przez

pod patronatem Parlamentu Europejskjego

Co-funded by the European Union and Co-funded and implemented by the Council of Europe

We współpracy z