2 August 2020

Marija Pejčinović Burić

Generàlo Sekretàra e Evropesqe Sombeśesqi

Seripnasqo vakeripe p-o 2-to Avgust 2020, Memoriàlo Dives e Genocidesqo vaś o Sìnte aj o Rroma

Sumnal gòstǎ, Dràgo amala,

Akana kana i Evròpa ta o sundal po buxles maren pen e konsekvencença so mukhel i pandèmia covid-19, si vasno te phandas amen zorales e molença save si po kuć amenqe. Viz, madikh so ćaćes o formàti akale Seripnasqe Divesesqo paruvdilo akava berś, si vipal vasno kaj inkerdam les.

Akava dùjto avgust pherdǒn 76 berś de kana mudardili and-e gazesqe livnǎ i palutni grùpa e rromenqi save sas phandavde k-o “Zigeunerlager” and-o Auschwitz-Birkenau: Paśpaśe 3 000 ʒene kotar o minimum dopaś miliòni so mudardile. Si vitàlo vasno te seras akale manuśen. Na sadaj odolesqe so sarkon maśkar o viktìme meritonel amaro respèkti, madikh so vi akava si vasno – No vi odolesqe so o Seripe e Holokaustesqo si esenciàlo vaś te inkeras ʒivdi i historikani memòria. Te halǒvas so ondilo, so śaj te kerel o manuśipe, aj i nevòja te sarbarrǎras kaj gasavi buti naj te maj avel.

Ake sosqe vaś o Sombeś e Evropaqo, o seripe e Rromenqe Holokaustosqo si jekh kotar o anglune objektìve k-o lesqo Strategìko Akciaqo Plàni vaś i inklùzia e Rromenqi aj e Phirutnenqi. O seripe khelel jekh vasni ròla vi k-i Rekomandàcia kaj adoptisarde amare 47 Thema somdasne o ćhon kaj nakhlo, savi kamel i historia e rromenqi aj e phirutnenqi te ovel thovdini k-o kurikùle e śkolaqe aj k-o siklǎripnasqe materiàle.

Ćaćes o terne manuśa – sa o manuśa – musaj te halǒven kaj akaja komunitèta sas prezènto and-i Evròpa śeliberśença, jekhe barvale kulturaça kaj aćhili ʒivdi vi mamuj i xir, o anglopatǎpen aj i diskriminàcia kaj tordǒl sas anglal laθe butivar aj save, te mukhlam len, śaj te anen e historiaqo revizionìzmo aj o deniàlo e Holokaustesqo.

Amen na trebul nivar te phandas amare jakha anglal kadala butǎ. Mamujal, si amari buti te vazdas jekh avutnipe ande savo sarkon dikhel i andrutni mol sarkone ʒenesqi: Ande savo las angali o ververipe, o mutuàlo respèkti thaj i mol e ʒivipnasqi kethane aj e siklǒvipnasqi jekh avresθar.

I evroputni konvència p-e manuśikane hakaja del garancìa k-i thami o bazikane hakaja save si len sa o Evropiànǎ. A o thamǎ naj dòsta. Amenqe trebul jekh kultùra e priaripnasqi aj e mutualone halǒvipnasqi ande savi i diskriminàcia na avel k-i godi e manuśesqi aj i demnitèta avel indispensàbilo. O progrèsi varekana gelo lokhes, no si pozitìvo sèmne.

Butivar ignorime, o Holokàusto e rromenqo sas pinʒardo formal kotar i Germània k-o 1982. Kotar atùnći, sofòra pobut Thema e Evropaqe - maj nevikanes i Rumùnia - ćhivde jekh dives e seripnasqo vaś o rromane viktìme akala ʒungala krimaqe. Akava si jekh vasno pinʒaripe kaj jekh po laćho avutnipe śaj te vazdinǒl ćak p-o jekh zoralo halǒvipe e nakhklipnasqo.

Me gìndura avdives si odolença kaj xasarde lenqo ʒivipe, odolença save praʒivde, aj e rromença aj e phirutnença save sa kontribuin and-o barvalo aj ververutno kulturàlo ʒivipe amare kontinentesqo.

Seripnasqe vakerimàta

Vera Jourova

Věra Jourová

Vice President of the European Commission for Values and Transparency

Webkùjbo kerdo kotar

Webkùjbo dino dumo kotar

Partnèrǎ