Evropako Gindosko Dive pe Romano Holokosto

P-o 2-to Avgust, seras o palutne 4300 Sìnte aj Rroma and-o germanikano nazìsto làgero e koncentraciaqo Auschwitz-Birkenau, saven o SS mudarde len odoja rǎt madikh sode tromanes marde pen on. And-i memòria sare 500 000 Sintenqi aj Rromenqi mudarde and-i Evròpa astardi e nazistenθar, o Parlamènti e Evropaqo deklaronda akaja dàta o Dives Evroputne Memorialesqo vaś o Holokaust e Sintenqo aj Rromenqo.

Seripe

Virtual commemoration ceremony

Putaripnasqo vakeripe

Romani Rose

Śerutno e Centralone Sombeśesqo e Germanikane Sintenqo aj Rromenqo

Mothovimàta e genocidesqe praʒivdenqe

Muzìka vaś seripe

Seripnasqe vakerimàta

Symbols for Remembrance

Rev. Jesse Jackson p-o 2-to Avgust 2020

Akaja video sikavel na sadaj o kotorlipen e ikonaqo so si o Rev. Jesse Jackson k-o civìlo hakaja, jekh kotar o po pinʒarde reprezentàntǎ e US-Amerikaqe miśkipnasqo vaś civilo hakaja k-o 75-to berś e 2-tone Avgustesqo - o Evroputno Dives e memorialesqo vaś o Holokaust e Sintenqo aj Rromenqo. I video sikavel vi jekh unìko intervìsta so dine o Rev. Jacksone aj o Romani Rose, śerutno e Centralone Sombeśesqo e germanikane Sintenqo aj Rromenqo, pal-o biaćhavdo maripe so keren o Afro-amerikànǎ aj o Rroma vaś lenqe civìlo hakaja. Drabar maj but >>

Romani Rose

Śerutno e Centralone Sombeśesqo e Germanikane Sintenqo aj Rromenqo

Erich Schneeberger

Deputy Chairman of the Documentation and Cultural Center of German Sinti and Roma and Chairman of the Association of German Sinti and Roma

Timea Junghaus

Executive Director
European Roma Institute for Arts and Culture (ERIAC)

Blòko 13 - I permanènto ekzpozìcia pal-o genocìdi e Sintenqo aj Rromenqo

Akaja vìdeo sokavel o kontèksti e permanentone ekspoziciaqo pal-o genocìdi e Sintenqo aj e Rromenqo and-i Evròpa astardi e nazistenθar, kaj si and-o Blòko 13 k-o Themutno Muzèo Auschwitz-Birkenau. I vìdeo sikavel sar, - jekhe kolèkciaça familienqe fotografienqi aj dokumentenqi, - akaja ekspozìcia sikavel i normalitèta e sarkon divesesqe ʒivipnasqi maśkar komśìe k-o verver Thema evroputne. I ekspòzicia sikavel sar o nazìsmo xarravda akaja normalitèta progresiv. P-i bàza e racialone ideologiaqi, o Sìnte aj o Rroma, ekzakt sar o Ʒuta, lokhorres sas mukhle bi khanćesqo aj agore sas bićhalde k-o kàmpe e meripnasqe. 500 000 Sìnte aj Rroma mudardile and-i Evròpa astardi e nazistenθar. 

Drabar maj but >>

Seripe

P-i sa i Evròpa

Commemoration in Berlin

Memorial to the Sinti and Roma of Europe murdered under National Socialism, Berlin (DE), 2 August 2020, 21:00 CET

Poèzie aj arta

RomArchive - diʒitàlo archive e Sintenqe aj e Rromenqe

O diʒitàlo RomArchive kerel o kultùre e Sintenqe aj e Rromenqe dikhlǒver, ilustrindoj lenqi kontribùcia k-i kulturàlo història e Evropaqi. O dirèkto mothovimàta e Sintenqe aj e Rromenqe ande lesθe si jekh sumnal xaing ʒanipnasqi kaj sarkon śaj te del k-o internacionàlo nivèli p-o internet, aj kaj phaglǒn o stereotìpe aj o anglapatǎmàta ćaće faktença.

Dikhen RomArchive.eu

Història

e Sintenqe aj Rromenqe genocidesqi

Genocìdi e Sintenqo aj Rromenqo

Block 13 exhibition

Blòko 13

The permanent exhibition at Auschwitz-Birkenau State Museum

Angla 5 berś o Evroputno Parlamènto rinʒanda o 2-o Avgust sar o Evroputno Dives vaś o Seripe e Rromenqe Genocidesqo

O 15-to April 2015 si jekh historìko momènto. O evroputno parlamènto votonda jekhe bare maźoritetaça kaj te ovel adoptisardi agore jekh rezolùcia savi prinʒarel “o historìko fàkti e rromenqe genocidesqo so kerdilo k-o Dùjto Sundalesqo Maripe” aj del konklùzia “kaj jekh Evroputno dives trebul te ovel ćhindo vaś o seripe e viktimenqo k-o genocìdi e rromenqo p-o Dùjto Sundalesqo Maripe.”

But si vasno kaj akaja rezolùcia maj dur “del ćalno k-i nevòja te marel pes mamuj o anti-ciganìzmo k-o sarsavo nivèli aj sa e labnença, aj zorales phenel kaj akava fenomèni si fòrma rasismesqi partikular persistènto, violènto, rekurènto aj but generàlo.”

Dikhen buteder >>

Prinʒaripe

e Sintenqe aj Rromenqe genocidesqi

Dikh He Na Bister! - Ternikani iniciatìva vaś o Seripe e Rromenqe Genocidesqo

DIKH HE NA BISTER miśkinel sarkon berś xiliàde terne, rroma aj gaʒe pe sa i Evròpa, and-i okàzia e 2-tone Avgustesqi - o Evroputno Dives e Seripnasqo vaś o Rromano genocìdi - te vazden o seripe, o prinʒaripe aj i edukàcia pal-o genocìdi e rromenqo.

 

DIKH HE NA BISTER si jekh than siklǒvipnasqo pal-o nakhlipe, aj vi jekh than reflekciaqo pal-i ròla e ternenqi and-o seripe e genocidesqo. I iniciatìva putrel jekh dialògo aj personàlo maladipe maśkar o terne aj o praʒivde e genocidesqe. Lenqe mothovimàta den e ternen ilo te maren pen mamuj o akanutno anticiganìzmo aj aver fòrme rasismesqe and-i Evròpa avdives.

 

Edukàcia

Edukàcia aj aktivìsmo e ternenqo

Webkùjbo kerdo kotar

Webkùjbo dino dumo kotar

Partnèrǎ