2 August 2021

Chris J. Lazaris

Ambassador Chris J. Lazaris, Chair of IHRA

Statement on the occasion of 2 August 2021, Holocaust Memorial Day for Sinti and Roma

PL Czcigodni wysocy rangą przedstawiciele państw, rządów, instytucji międzynarodowych i krajowych, znamienici goście tego upamiętniającego zgromadzenia, Panie i Panowie, moje głębokie uczucia i emocje ogarniają mnie, gdy kłaniam się w hołdzie pamięci niewinnych ofiar, rodaków Romów i Sinti, obywateli Europy, którzy zostali zamordowani w Auschwitz-Birkenau w imię wymyślonego sztucznego konstruktu czystości rasowej. To gorzka ironia losu, że oprawcy, którzy postrzegali swoje ofiary jako podludzi, zdołali dokończyć swoje makabryczne zadanie dopiero przy drugiej próbie: Ich wyprawa w głąb tak zwanego obozu cygańskiego 16 maja 1944 roku. spotkała się z zaciekłym oporem więźniów i kaci zostali zmuszeni zrezygnować z planowanego zamachu na internowanych Romów i Sinti, choć tylko tymczasowo. Ten dzień powinien przypominać nam wszystkim o jednym z najmroczniejszych momentów historii Europy. Lecz z popiołów wszystkich ofiar narodzi się lepszy świat, stoimy tu dziś upamiętniając te wydarzenia w Europie, która cieszy się bezprecedensowo długim okresem pokoju i dobrobytu. To właśnie dzięki pamięci i edukacji możemy nadal utrzymywać pokój i umacniać prawa człowieka, które gwarantują dobrobyt i stały rozwój wszystkich obywateli Europy. Dlatego naszym obowiązkiem jest podtrzymanie i wzmacnianie zaangażowania IHRA w badania naukowe, pamięć i, przede wszystkim, edukację dotyczące ludobójstwa Romów i Sinti. Samudaripen. Jest to nieustający proces, który sprawi, że całe społeczeństwo będzie świadome cierpienia swoich współobywateli a ponadto, mam taką nadzieję, skończy z utrwalonymi stereotypami na temat innych. Plaga antycyganizmu, rasizmu antyromskiego lub antyromskiej dyskryminacji, to główny czynnik, który doprowadził do ludobójstwa, i musi zostać wyeliminowany. Zaangażowanie IHRA we wszystkie powyższe kwestie zostało wcielone w konkretne działania, będące kulminacją, w niektórych przypadkach pracy wielu lat, przez Komisję ds. Ludobójstwa Romów, do której prac chciałbym sie teraz odnieść. Podczas niemieckiej prezydencji w Sojuszu IHRA, jednogłośnie przyjęto definicję roboczą Antycyganizmu, ktora została przyjęta przez wszystkie kraje członkowskie. Obecnie, podczas trwania Greckiej Prezydencji, komitet ma za zadanie opracować i wdrożyc wytyczne dotyczące nauczania o ludobójstwie Romów i Sinti, Holokaustu Romów, w szkołach. Pamięć o ofiarach i pamięć o tym mrocznym rozdziale w historii Europy powinne służyć jako punkt wyjściowy dla nas wszystkich, aby dążyć do wykorzenienia wszelkich form rasizmu który, w ostatecznym rozrachunku, jest szkodliwy dla społeczeństwa jako ogółu. Rasizm jest ciężarem dla nas wszystkich. Więc, patrz i nie zapominaj, Dikh he na bister. Dziękuję.

My deep feelings and emotions overtake me as I bow in the memory of the innocent victims, fellow Roma and Sinti European Citizens, who were murdered in Auschwitz – Birkenau in the name of an artificial mental construct of racial purity. It is bitterly ironic that the tormentors, who perceived their victims as sub humans, only managed to conclude their gruesome task on their second attempt: Their foray into the so called Gypsy Camp on 16 May 1944 in fact had met with fierce resistance by the inmates and the executioners had to abandon their planned assassination of the interned Roma and Sinti, albeit only temporarily.

This day should remind all of us of some of the darkest moments of European History. Finally, out of the ashes of all the victims, we are here commemorating in Europe which enjoys an unprecedented long stretch of peace and affluence. It is by remembering and education that we will continue to maintain the peace and strengthen human rights that guarantee the prosperity and the continuous advancement of all European citizens.

Thus, it is our duty to uphold and strengthen IHRA’s commitment to Research, Remembrance and, foremost, Education on the Genocide of the Roma and Sinti, the Samudaripen. It is an unceasing process that will make society at large aware of the travails of their fellow citizens and, furthermore, will do away with, I hope, entrenched stereotypes of the other. The scourge of Antigypsyism or anti–Roma racism or anti–Roma discrimination, a major factor that led to the Genocide, has to be eradicated.

IHRA’s commitment to all the above has been transubstantiated into concrete actions, the culmination, in some instances, of work of many years by its Committee on the Genocide of the Roma whose work I would like now to comment. It was during the German Presidency of the Alliance that a working definition on Antigypsyism was unanimously adopted by all the member countries. And it is currently, during the Greek Presidency, that the Committee has been tasked to develop and introduce guidelines of how to teach the Genocide of the Roma and Sinti, the Roma Holocaust, in schools.

The memory of the victims and the remembrance of this dark chapter in European history should serve as the springboard for all of us to strive for the eradication of any form of racism that, in the end, is detrimental to society as a whole. Racism is a burden on all of us.

So, Look and don’t forget, Dikh he na bister.

I thank you.

Uwagi wstępne

Strona internetowa stworzona przez

Strona internetowa wspierana przez

We współpracy z