2 August 2020

Zuzana Čaputová

Prezidènta e Slovakikane Republikaqi

Seripnasqo vakeripe p-o 2-to Avgust 2020, Memoriàlo Dives e Genocidesqo vaś o Sìnte aj o Rroma

Dràgo participàntǎ amare virtualone komemoraciaqe,

Avdives das patǐv e 500 000 Rromen aj Sinten save sas mudarde k-o dùjto maripen e sundalesqo. Pe bibaxt, pànda cèra ʒanas pal-o Holokaust e rromenqo.

Pe bibaxt, lokhorres siklǒvas pal-o horòrǎ pe save naśti ʒal i godi aj save ćhinde o baxta ta aćhile lekhavde and-o memòrie specifikone manuśenqe, familienqe ta komunitetenqe. Naj ćak mo mangipe no vi amari responsabilitèta sar dostipe te sarbarrǎras kaj o generàlo publìko siklǒl pal-o Holokaust e rromenqo ta, maj general, pal-i història e rromenqi. Kadia kaj sa amare ćhave siklǒn pala laθe and-i història k-i śkòla. Kadia on śaj siklǒn sode lokhes aj palem sode extrem rizìko si kana jekh grùpa manuśenqi naj maj dikhlini sar manuśa odolesqe so si len vareso diferènto; ja sode si lokhes te labǎres o anglapatǎpe kaj te justifikones i violènca verbàlo, fizìko ja, and-i ekstrèmo vèrsia, ʒi k-o genocìdi. Si te ʒanas amaro nakhlipe te manglam te keras kohezìvo ta tolerànto dostimàta – avdives ta k-o avutnipe.

O Holokaust e rromenqo naśti te bisterdǒl.

Avdives, sar seras i tragèdia e rromenqe aj sintenqe Holokaustesqi, si amari obligàcia, e politikanenqi, te ćhudas zorales sarsavi fòrma racismesqi, antisemitismesqi, anticiganismesqi, homofobiaqi aj aver fòrme e intolerancaqe aj te tordǒvas vaś odola save pecin akaja xir avdives.

Sartovel, si vasno te keras but maj but. I pandemìa kaj tiknǎrdas i komemoràcia akale vasne divesesqi avdives, ćaćimasθe si la vi maj bare bibarabarimàta k-o kondìcie e ʒivipnasqe vaś ande but rromane khetanimàta. Kotar na dòsta paj pimasqe k-o bare bibarabarimàta vaś o rromane ćhave k-o dromandre and-o śkoluipe. Akala kondìcie si jekh reflèkcia amari, amare mangipnasqi te keras than vaś i inklùzia ta te sarbarrǎras kaj savorre śaj te ʒiven and-i demnitèta ta and-o barabaripe. I krìza sikavda amenqe pànda jekh var kaj trebul te keras maj but.

Ande akaja buti sam khetane, rromença aj rromněnça; amaro sombutipe trebul te avel bazome p-o barabar partneriàti. Akava princìpi musaj te ovel reflektome k-o sa amaro dostipe - ćak odolesqe so o rroma si themutne pherde hakajença.

Savorre jekhetane ʒivas pre jekh lùma.

Naj te bisteras!

Paľikerav tumenge.

Seripnasqe vakerimàta

Webkùjbo kerdo kotar

Webkùjbo dino dumo kotar

Partnèrǎ