2 August 2020

Zuzana Čaputová

Prezidènta e Slovakikane Republikaqi

Seripnasqo vakeripe p-o 2-to Avgust 2020, Memoriàlo Dives e Genocidesqo vaś o Sìnte aj o Rroma

Dràgo participàntǎ amare virtualone komemoraciaqe,

Avdives das patǐv e 500 000 Rromen aj Sinten save sas mudarde k-o dùjto maripen e sundalesqo. Pe bibaxt, pànda cèra ʒanas pal-o Holokaust e rromenqo.

Pe bibaxt, lokhorres siklǒvas pal-o horòrǎ pe save naśti ʒal i godi aj save ćhinde o baxta ta aćhile lekhavde and-o memòrie specifikone manuśenqe, familienqe ta komunitetenqe. Naj ćak mo mangipe no vi amari responsabilitèta sar dostipe te sarbarrǎras kaj o generàlo publìko siklǒl pal-o Holokaust e rromenqo ta, maj general, pal-i història e rromenqi. Kadia kaj sa amare ćhave siklǒn pala laθe and-i història k-i śkòla. Kadia on śaj siklǒn sode lokhes aj palem sode extrem rizìko si kana jekh grùpa manuśenqi naj maj dikhlini sar manuśa odolesqe so si len vareso diferènto; ja sode si lokhes te labǎres o anglapatǎpe kaj te justifikones i violènca verbàlo, fizìko ja, and-i ekstrèmo vèrsia, ʒi k-o genocìdi. Si te ʒanas amaro nakhlipe te manglam te keras kohezìvo ta tolerànto dostimàta – avdives ta k-o avutnipe.

O Holokaust e rromenqo naśti te bisterdǒl.

Avdives, sar seras i tragèdia e rromenqe aj sintenqe Holokaustesqi, si amari obligàcia, e politikanenqi, te ćhudas zorales sarsavi fòrma racismesqi, antisemitismesqi, anticiganismesqi, homofobiaqi aj aver fòrme e intolerancaqe aj te tordǒvas vaś odola save pecin akaja xir avdives.

Sartovel, si vasno te keras but maj but. I pandemìa kaj tiknǎrdas i komemoràcia akale vasne divesesqi avdives, ćaćimasθe si la vi maj bare bibarabarimàta k-o kondìcie e ʒivipnasqe vaś ande but rromane khetanimàta. Kotar na dòsta paj pimasqe k-o bare bibarabarimàta vaś o rromane ćhave k-o dromandre and-o śkoluipe. Akala kondìcie si jekh reflèkcia amari, amare mangipnasqi te keras than vaś i inklùzia ta te sarbarrǎras kaj savorre śaj te ʒiven and-i demnitèta ta and-o barabaripe. I krìza sikavda amenqe pànda jekh var kaj trebul te keras maj but.

Ande akaja buti sam khetane, rromença aj rromněnça; amaro sombutipe trebul te avel bazome p-o barabar partneriàti. Akava princìpi musaj te ovel reflektome k-o sa amaro dostipe - ćak odolesqe so o rroma si themutne pherde hakajença.

Savorre jekhetane ʒivas pre jekh lùma.

Naj te bisteras!

Paľikerav tumenge.

Seripnasqe vakerimàta

Webkùjbo kerdo kotar

Webkùjbo dino dumo kotar

Under the patronage of the European Parliament

Co-funded by the European Union and Co-funded and implemented by the Council of Europe

Partnèrǎ