2 August 2020

Ryszard Terlecki

Vice-marśàli e Sejmesqo, Pòlska

Seripnasqo vakeripe p-o 2-to Avgust 2020, Memoriàlo Dives e Genocidesqo vaś o Sìnte aj o Rroma

Enia berś maj anglal, and-o Źulaj 2011, o parlamènti e Polskaqo nakhavda jekh rezolùcia te kerel o 2-to avgust e seripnasqo dives vaś i eksterminàcia e rromenqi. Akaj sas jekh vasni decìzia, sosqe o rroma ʒivde and-i Pòlska śeliberśença, phirindoj pe sa e polskaqe thana aj but rroma beślǎrdile ande jekh règia kotar avav vi me, and-i Małopolska.

Anglal o maripe paśpaśe 30 000 rroma ʒiven sas k-i Pòlska, aj pal odova o berśa e germanikane okupaciaqe, i eksterminàcia e rromenqi.

Vi i komunistikani periòda na sas lokhi vaś o rroma.

Patǎv kaj isi jekh but vasno ande amari parlamentàro tradìcia aj sarkon berś amen zumavas te las kotor and-i komemoràcia akale divesesqi. No akava berś, kotar o trujalimàta save si avrial amari kontròla kotar i pandemìa naśti, no palpalem sam khetane amare godǎça aj amare memoriaça amare somthemuthnença, amare aamala themutnenàa save aćhile and-i Pòlska pala kadiki berś so xale dukh aj pharipe.

Seripnasqe vakerimàta

Webkùjbo kerdo kotar

Webkùjbo dino dumo kotar

Partnèrǎ