2 August 2020

Ryszard Terlecki

Vice-marśàli e Sejmesqo, Pòlska

Seripnasqo vakeripe p-o 2-to Avgust 2020, Memoriàlo Dives e Genocidesqo vaś o Sìnte aj o Rroma

Enia berś maj anglal, and-o Źulaj 2011, o parlamènti e Polskaqo nakhavda jekh rezolùcia te kerel o 2-to avgust e seripnasqo dives vaś i eksterminàcia e rromenqi. Akaj sas jekh vasni decìzia, sosqe o rroma ʒivde and-i Pòlska śeliberśença, phirindoj pe sa e polskaqe thana aj but rroma beślǎrdile ande jekh règia kotar avav vi me, and-i Małopolska.

Anglal o maripe paśpaśe 30 000 rroma ʒiven sas k-i Pòlska, aj pal odova o berśa e germanikane okupaciaqe, i eksterminàcia e rromenqi.

Vi i komunistikani periòda na sas lokhi vaś o rroma.

Patǎv kaj isi jekh but vasno ande amari parlamentàro tradìcia aj sarkon berś amen zumavas te las kotor and-i komemoràcia akale divesesqi. No akava berś, kotar o trujalimàta save si avrial amari kontròla kotar i pandemìa naśti, no palpalem sam khetane amare godǎça aj amare memoriaça amare somthemuthnença, amare aamala themutnenàa save aćhile and-i Pòlska pala kadiki berś so xale dukh aj pharipe.

Seripnasqe vakerimàta

Vera Jourova

Věra Jourová

Vice President of the European Commission for Values and Transparency

Webkùjbo kerdo kotar

Webkùjbo dino dumo kotar

Partnèrǎ