2 August 2021

Justin Trudeau

Canadian Prime Minister

Statement on the occasion of 2 August 2021, Holocaust Memorial Day for Sinti and Roma

Deklaràcie and-i okàzia e Evroputne Divesesqi vaś o Seripe e Rromenqe aj Sintenqe Holokaustesqo

Romani Rose

Śerutno e Centralone Sombeśesqo e Germanikane Sintenqo aj Rromenqo

Webkùjbo kerdo kotar

Webkùjbo dino dumo kotar

Partnèrǎ