Rulează videoul

2 August 2023

Gerda Pohl

Praʒivdi e genocidesqi

Seravutno àkti k-o Evroputno Dives e Seripnasqo vaś o Genocìdi e Sintenqo aj Rromenqo p-o 2to Avgust 2023 k-o purano nazìsto kàmpi e koncentraciaqo aj eksterminaciaqo Auschwitz-Birkenau

Ranǎlen aj rajalen,

Bare emòcie si man kaj avdives – and-o Dives Evroputno e Holokaustesqe Seravipnasqo vaś o Sìnte aj Rroma – si man dini i vòrba te vakerav tumenqe sar reprezentànta amare praʒivdenqi.

Akaja si mi angluni var so lav i vòrba and-o publìko. Kadalaθar, jertisaren man vaś ekcitàcia. Mo rrom o Horst Pohl, t’ovel jerto, mardas pes pesqe ʒivipnasqe akate and-o Auschwitz. Ake sosqe si partikular vasno manqe te serav o genocìdo mamuj amenθe Sìnte aj Rroma akate, ande akava than.

Me barilom me panʒe phralença aj pheněnça and-o Swinemünde k-i Ratǒrigutni Pomerania. Mo pàpo sas les jekh phirutno teàtro. Sa amari famìlia phirèlas kodole teatroça aj anèlas loś e manuśen k-o but thana, fòrura aj gava. No kana pharrilo o maripe, me dades e Martines Hoffmann line les xelado and-o Wehrmacht and-o berś 1940. And-o 1942, sar sa o Sìnte aj Rroma, dine les avri kotar o Wehrmacht vaś "raciàlo aśa".

Maśkarvaxte, amen o Sìnte na mukhènas amen vekeder te ʒas tar kotar o Swinemünde. O nazìstǎ akharen sas akava "sedentarizàcia" (Festsetzung). Vipal vaxte, sar nakhèlas o vaxt, o reprezàlje kerdǒnas maj nasul – me phrala aj phenǎ maj bare nas len maj vòja te ʒan k-i śkòla. Me diaqe sas sòfora maj phares te arakhel xabe. Śtar berś beślam biaćhavde daraça te na deportuin amen. Ratǎθe sovàsas urjavde, amare khurǎ aj maj vasne śeja paś-amenθe, kaj te śaj naśàsas te avile te len amen.

Ande akava pharo vaxt, amare komśìe dine amen vast – i germanikani famìlia Anasbach. Lença śajisardam te garavas amen kotar o Gestapo butivar. But amare manuśenθar sas aba and-o kàmpo e koncentraciaqo aj ande sarkon minùta vi amen śaj ovèlas amen vipal baxt sar lenθe.

No skepindam nais e rajesqe Hilke, jekh amal me paposqo. Ov kerèlas butǐ ande jekh viramlin e raipnasqi. Kadial, ov aśunda pal i deportàcia e Sintenqi aj Rromenqi sar sas planuime and-o kàmpo e eksterminaciaqo Auschwitz-Birkenau. Ov cirdias palpalem o dokumènte pal amari famìlia. Bi lesqo, sarbarr na ka ovàvas akate anglal tumenθe.

Jekh dives, o raj Hilke phenda amenqe te garavdǒvas. Naśti te maj kerèlas khanć amenqe. Kadia, kidiam sig sigaθe cèrra butǎ aj naślam aj garavdilam and-o veśa.

Sas amen bari traś aj bari bokh. And-i tòmna 1944, naślam and-o Ratǒrig. Phirdam p-o droma śov ćhon – sa daraça te na arakhen amen aj te mudaren amen and-o kàmpi e koncentraciaqo.

Kamav te serav vi i baxt me rromesqi, o Horst Pohl. Khonik na ʒanavda aj khonik na aźutinda lesqi famìlia. Ov biandilo sas and-i Masuria and-o berś 1934. And-i Januàra 1942 line les sa pe dadeça, pe diaça, phralença aj pheněnça, vaś "raciàlo aśa", maj anglal phandle len k-i tèmnica aj pal odova deportuinde len k-o jekh kàmpi butǎqo. Kothal, avilo pe familiaça k-o Auschwitz-Birkenau and-o April 1944 – sas les deś berś. Ande akava than kaj beśas amen avdives, mudarde lesqe dades aj lesqe tikne phrales. Aj les, line les vaś xatam medikàlo eksperimènte. Laćharda te skapil kotar o livnǎ e gazosqe aj transportuinde les k-o Sachsenhausen, Mauthausen aj Bergen-Belsen.

Pal o mestǎripen, lesqi daj daràlas te anel k-o doktòro pesqe ćhaves dopaś-mulo bokhaθar, odolesqe so naśti te maj patǎlas nijekhe doktores. Aj vi ov korkorro sas les jekh dar sar pànika kotar o spitàlǎ. Lesqo pharo nasvalipe, savesθar mulo and-o 1988 k-o 54 berś, śajovel vi sastǒlas. Paleder o ekspèrtǎ phende kaj naśti ovèlas khanć phandlo e abuzença kotar o SS and-o koncentraciaqe kàmpe.

Vi pal-o maripe, but laʒǎrimàta sas te cìrdas sar Sìnte and-i Germània. Imediat pal-o agor e maripnasqo, mi daj i Marie Hoffmann mangla te registruil amen and-i śkòla k-o Bremerhaven. No o dada aj daja avere tiknenqe refuzonde aj sas but bare diskùsie ʒi kana line amen – barem sar pròba k-o śird. Amen phiravasas amen laćhes, no o aver siklǒvne ta o siklǎrne zadinas amen. Vi akaja eksperiènca – sar i periòda nazistikani – mukhla jekh vùrma so aćhili but berś ande mo ʒivipe paleder. 

And-o palutne berśa, śaj o butǎ si cèrra maj laćhe. Si cèrra maj cèrra diskriminàcia aj eksklùzia – vi odolesqe so institùcie sar o Centràlo Sombeś e Germanikane Sintenqo aj Rromenqo marel pes bi te kinǒl mamuj lenθe. No musaj te las sàma te na śirdel palpalem. O elektoràlo baxtagora e daxne partienqe ande but Evropaqe Thema aj o masìvo inklǒpe e violènto radikalenqo kotar i daxni rig daravel man.

Thavdal, mangav tumenθar me ilesθar, maren tumen mamuj o racìzmo sakathe kaj dikhen les. Anglal sa, kamav te akharav e ternen: si ande tumare vasta so ka ovel aj sar ka dikhǒl o avutnipe e Germaniaqo, e Evropaqo aj sa e Sundalesqo.

Palikerav tumen.

Deklaràcie

Romani Rose

Śerutno e Centralone Sombeśesqo e Germanikane Sintenqo aj Rromenqo

Stéphane Dion

Ambasadòri e Kanadiaqo and-i Germània, Speciàlo reprezentànti e Kanadiaqo k-i EU ta i Evròpa

Mothovimàta e genocidesqe praʒivdenqe

Webkùjbo kerdo kotar

Webkùjbo dino dumo kotar

Under the patronage of the European Parliament

Co-funded by the European Union and Co-funded and implemented by the Council of Europe

Partnèrǎ